طبق ماده 1110 قانون مدنی: در عده ی وفات زن حق نفقه ندارد.