طبق ماده 713 قانون جدید مجازات اسلامی: هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله ی تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.