وفق ماده 445 قانون مدنی: هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.