طبق ماده 440 قانون مدنی: خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.