طبق ماده 421 قانون جدیدمجازات اسلامی:هیچ کس غیر از مجنیٌٍ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر بدون اذن آنان او را قصاص کند،مستحق قصاص است.