طبق ماده 165 جدید ق.م.ا: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.