طبق ماده 164 قانون جدید م.ا: اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.