طبق ماده 304 قانون جدید مجازات اسلامی: جنایت عمدی نسبت به نابالغ ، موجب قصاص است.