طبق ماده 95 قانون جدید مجازات اسلامی: محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.