طبق ماده 840 قانون مدنی: وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.