طبق ماده 209 قانون مدنی:امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.