طبق ماده 208 قانون مدنی:مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آنکس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.