طبق ماده 207 قانون مدنی:ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه ی قانونی اکراه محسوب نمی شود.