طبق ماده 185 ق.م.ا جدید:در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی،هیچ یک معتبر نیست.