طبق ماده 183 جدید ق.م.ا:شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد،ادا شود.