طبق ماده جدید 671 ق.م.ا: مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.